Porezi i financije

Teritorijalno načelo - oporezivanje prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, bez obzira na prebivalište ili uobičajeno boravište ili sjedište sudionika

Porezna stopa - kod oporezivanja nekretnina iznosi 5%

Nastanak porezne obveze
 • u trenutku sklapanja ugovora odnosno drugog pravnog posla
 • u trenutku pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju odnosno sudske odluke
 • u trenutku sklapanja ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
 • u trenutku smrti ako se radi o ugovoru o doživotnom uzdržavanju
Stranci i stjecanje vlasništva nekretnina
 • Domaće i strane fizičke osobe izjednačene su glede plaćanja poreza na promet nekretnina. Fizička osoba smatra se stranom kada nema državljanstvo Republike Hrvatske, a Pravna osoba smatra se stranom kad ima registrirano sjedište izvan područja republike Hrvatske.

Porezna oslobođenja
 • Nastanak porezne obveze mora se prijaviti i u slučaju kada porezni obveznik ostvaruje pravo na oslobađanje od plaćanja poreza na promet nekretninama.
Porez na promet nekretnina pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade ne plaćaju:
 • Bračni drug, potomci i preci te posvojenici umrlog ili darovatelja
 • Braća i sestre, njihovi potomci te zetovi i snahe ostavitelja ili darovatelja kada nasljeđuju ili primaju na dar poljoprivredno zemljište, ako im je poljoprivreda osnovni izvor prihoda
 • Braća i sestre, njihovi potomci te zetovi i snahe ostavitelja ili darovatelja kada nasljeđuju ili primaju na dar nekretnine, ako su sa ostaviteljem ili darovateljem živjeli u gospodarskoj zajednici u vrijeme izgradnje građevine, stjecanja druge nekretnine, ostaviteljeve smrti ili primitka dara. Gospodarskom zajednicom u smislu ovog Zakona smatra se zajedničko stjecanje prihoda i imovine te raspolaganje prihodima i imovinom koja se nasljeđuje ili daruje.
 • Pravne i fizičke osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinice lokalne samouprave i uprave daruje, odnosno daje nekretnine bez naknade radi oštete ili drugih razloga u svezi Domovinskog rata
 • bivši bračni drugovi kada uređuju svoje imovinske odnose u svezi s rastavom braka

Porezno oslobođenje kod kupnje prve nekretnine kojom se rješava vlastito stambeno pitanje:
Građanin koji kupnjom prve nekretnine-stan/kuća rješava vlastito stambeno pitanje, radi ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja PPN, mora ispuniti slijedeće uvjete:

 • da ima HR državljanstvo
 • da prijavljuje prebivalište u mjestu i na adresi gdje se nekretnina (koju kupuje) nalazi
 • da veličina nekretnine koju kupuje građanin ovisno o broju članova njegove uže obitelji ne prelazi površinu kako slijedi:
  • za 1 osobu - do 50 m2 stambenog prostora
  • za 2 osobe - do 65 m2 stambenog prostora
  • za 3 osobe - do 80 m2 stambenog prostora
  • za 4 osobe - do 90 m2 stambenog prostora
  • za 5 osoba - do 100 m2 stambenog prostora
  • za 6 osoba - do 110 m2 stambenog prostora
  • za 7 i više osoba do 120 m2 stambenog prostora
 • da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu (stan ili kuću) koja zadovoljava njihove stambene potrebe.

Porezno oslobođenje kod kupnje zemljišta radi izgradnje kuće kojom se rješava vlastito stambeno pitanje
Građanin koji kupnjom prve nekretnine – zemljišta radi izgradnje kuće rješava vlastito stambeno pitanje, radi ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja PPN, mora ispuniti slijedeće uvjete:

 • da ima HR državljanstvo
 • da zemljište koje kupuje ne prelazi 600 m2
 • da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvo drugu nekretninu (stan ili kuću) koja zadovoljava njihove stambene potrebe.
 • da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvo stan odnosno kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti

Na višak površine-građanin porezni obveznik plaća PPN

Porezno oslobođenje kod kupnje novosagrađene nekretnine kojom se rješava vlastito stambeno pitanje
Građanin koji kupnjom prve nekretnine-novosagrađene nekretnine rješava vlastito stambeno pitanje, radi ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja PPN mora kumulativno ispuniti sve uvjete kao i građanin koji kupuje stan ili kuću.
Građanin-porezni obveznik koji kupuje prvu nekretninu (novosagrađenu nekretninu) kojom rješava vlastito stambeno pitanje, a ispunjava sve uvjete iz Zakona, ostvarit će pravo na oslobođenje od plaćanja PPN ali samo na vrijednost zemljišta i iznos naknade za komunalno uređenje zemljišta prema odluci mjerodavnih tijela jer se na ostatak građevinske vrijednosti novosagrađene nekretnine plaća porez na dodanu vrijednost.

Najam ili zakup
Kod dohotka od imovine na temelju najma ili zakupa nekretnine priznaju se izdatci u visini od 30% od ostvarene najamnine ili zakupnine.
Porezna osnovica = primitak – 30% paušalnih izdataka
Porez na dohodak = porezna osnovica (na onih preostalih 70%) x 15%
Prirez porezu na dohodak = porez na dohodak x stopa prireza
Porezni obveznik koji dohodak od imovine ostvaruje izdavanjem u najam ili zakup nekretninu, a obveznik je poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost dohodak od imovine utvrđuje na temelju poslovnih knjiga.

Promet nekretnina - porezni obveznik
Vrsta prometa Porezni obveznik
Kupoprodaja Kupac
Nasljeđivanje Nasljednik
Darovanje Daroprimatelj
Zamjena Sudionici zamjene
Dioba Sudionici diobe
Ugovor o doživotnom uzdržavanju Davatelj doživotnog uzdržavanja
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju Davatelj dosmrtnog uzdržavanja
Ostali načini stjecanja Stjecatelj
Porezna osnovica PPN
Način stjecanja Porezna osnovica / porezni obveznik
Uz naknadu-kupnja nekretnine Tržišna vrijednost nekretnine-ukupna naknada za preneseno vlasništvo/kupac
Zamjena nekretnina Tržišna vrijednost nekretnina što je pojedini sudionik stječe zamjenom/ svaki sudionik u zamjeni
Stjecanje idealnih dijelova nekretnine Posebno za svakog suvlasnika prema tržišnoj vrijednosti dijela nekretnine koji stječe/ svaki stjecatelj suvlasničkog djela
Stjecanje bez naknade – nasljeđivanje, darovanje Tržišna vrijednost nekretnine/ stjecatelj- nasljednik, daroprimatelj
Stjecanje nekretnina na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju Tržišna vrijednost nekretnine/davatelj ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
Stjecanje nekretnina na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju Tržišna vrijednost nekretnine uz primjenu porezne olakšice umanjenja poreza od 5% za svaku godinu uzdržavanja/davatelj uzdržavanja
Ostali načini stjecanja Tržišna vrijednost nekretnine/stjecatelj
Rok za prijavu poreza na promet nekretnina
Vrsta prometa Porezni obveznik - podnositelj prijave Rok za prijavu 30 dana od
Kupoprodaja Kupac dana sklapanja ugovora
Nasljeđivanje Nasljednik dana pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju
Darovanje Daroprimatelj dana sklapanja ugovora
Zamjena Sudionici zamjene dana sklapanja ugovora
Dioba Sudionici diobe dana sklapanja ugovora o diobi
Ugovor o doživotnom uzdržavanju Davatelj doživotnog uzdržavanja dana smrti primatelja uzdržavanja
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju Davatelj dosmrtnog uzdržavanja dana sklapanja ugovora
Ostali načini stjecanja Stjecatelj dana sklapanja pravnog posla